1900 0000
info@luatvietan.com

Luật mẫu UNCITRAL là gì?

Được tạo ra bởi Ủy ban Luật thương mại quốc tế Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL), Luật mẫu UNCITRAL có nhiệm vụ tăng cường sự hòa nhập và đồng nhất trong lĩnh vực thương mại quốc tế, đóng góp vào việc xây dựng môi trường công bằng và bình đẳng cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia giao dịch toàn cầu. Để hiểu rõ hơn, Công ty Luật Việt An sẽ tổng hợp khái quát tầm quan trọng và vai trò của Luật mẫu UNCITRAL, đặc biệt là trong lĩnh vực trọng tài thương mại quốc tế.

Lịch sử và phạm vi hoạt động của UNCITRAL

UNCITRAL được thành lập vào năm 1966 bởi tổ chức Liên Hợp Quốc (UN) nhằm tăng cường hội nhập thương mại quốc tế và đảm bảo sự thống nhất trong việc phát triển và áp dụng luật thương mại quốc tế.

Về phạm vi hoạt động, UNCITRAL tập trung vào việc phát triển các luật mẫu hướng dẫn và quy tắc chung về các khía cạnh quan trọng trong thương mại quốc tế. Luật mẫu của UNCITRAL bao gồm các quốc gia thành viên của Ủy ban Liên Hợp quốc về luật thương mại quốc tế. Các vấn đề được xem xét bởi UNCITRAL bao gồm:

 • Hợp đồng mua bán quốc tế,
 • Bảo hiểm thương mại,
 • Thanh toán
 • Giải quyết tranh chấp

Điều quan trọng là UNCITRAL không có quyền thực thi, chức năng chính của họ là tạo ra các luật mẫu và khuyến nghị cho các quốc gia thành viên sử dụng trong việc xây dựng và thực thi luật thương mại quốc tế của quốc gia mình.

Khái quát về Luật mẫu UNCITRAL

Luật mẫu UNCITRAL là gì?

Luật mẫu UNCITRAL bao gồm các nguyên tắc và quy tắc quốc tế chung về thương mại, nhằm tạo sự đồng nhất và hiệu quả trong quá trình giao dịch và giải quyết tranh chấp.

Đặc điểm của Luật mẫu UNCITRAL

 • Là một nguồn luật mềm: Các văn bản luật mẫu được UNCITRAL đưa ra được coi là nguồn “luật mềm” của luật quốc tế, tức là các quốc gia được khuyến nghị áp dụng vào hệ thống pháp luật của chính các quốc gia đó chứ không mang tính bắt buộc.
 • Mang tính quy tắc quốc tế. Các quy tắc được thiết kế trong bộ Luật này nhằm áp dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia giao dịch quốc tế;
 • Đa dạng lĩnh vực. Bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng trong thương mại quốc tế. (Ví dụ: Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế, Luật mẫu UNCITRAL về Thương mại Điện tử, v.v…);
 • Tính đồng nhất và phổ biến. Những luật mẫu được đề xuất bởi UNCITRAL có thể được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng quốc tế và giúp định hình quy định thương mại chung trên toàn cầu.
 • Tính linh hoạt và thích ứng. Luật mẫu UNCITRAL có khả năng thích ứng với các xu hướng mới như công nghệ số, hội nhập kinh tế và biến đổi khí hậu để đáp ứng yêu cầu của thương mại toàn cầu ngày càng phát triển.

Các nguồn Luật mẫu UNCITRAL tiêu biểu

Hiện nay, UNCITRAL đã phát triển và đưa ra nhiều loại Luật mẫu khác nhau để ứng dụng vào các lĩnh vực thương mại quốc tế. Dưới đây là danh sách một số loại Luật mẫu UNCITRAL:

 • Luật mẫu về Hợp đồng mua bán quốc tế (CISG – Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Được UNCITRAL thông qua năm 1980, đây là một trong những Luật mẫu quan trọng nhất và phổ biến nhất của UNCITRAL. CISG đề xuất các quy tắc quốc tế chung về hợp đồng mua bán quốc tế và áp dụng cho các giao dịch hàng hóa giữa các quốc gia thành viên.
 • Luật mẫu về Đối thoại thương mại (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce) đã được UNCITRAL thông qua năm 1996. Luật mẫu này tập trung vào việc xây dựng và ứng dụng quy định về thương mại điện tử. Nó giúp tạo ra môi trường pháp lý cho việc thực hiện giao dịch thương mại trực tuyến và đảm bảo tính an toàn và đáng tin cậy của việc sử dụng công nghệ thông tin trong thương mại quốc tế.
 • Luật mẫu về Bảo hiểm thương mại (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency) được UNCITRAL thông qua năm 1997. Luật mẫu này tập trung vào việc xây dựng quy định về tình huống phá sản và thực hiện pháp lý đối với các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch và tài sản ở nhiều quốc gia khác nhau.
 • Luật mẫu về Thanh toán quốc tế (UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers) thông qua vào năm 1992. Luật mẫu này tập trung vào việc xây dựng quy định về thanh toán quốc tế và đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán giữa các quốc gia.
 • Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế (Model Law on International Commercial Arbitration) được ban hành vào năm 1985, sửa đổi bổ sung năm 2006. Luật mẫu này tập trung vào việc xây dựng và ứng dụng quy trình trọng tài thương mại quốc tế. Nó cung cấp hướng dẫn và quy tắc chung cho việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong thương mại quốc tế.

Ngoài các loại Luật mẫu ở trên, UNCITRAL cũng đã phát triển và đưa ra nhiều loại Luật mẫu khác như Luật mẫu về Kinh doanh và tín dụng quốc tế, Luật mẫu về Hợp tác và trợ giúp tư pháp quốc tế, v.v… Các Luật mẫu này đóng góp quan trọng vào việc tạo sự đồng nhất và hiệu quả trong lĩnh vực hội nhập thương mại quốc tế.

Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế

Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế là gì?

Nhìn chung, đây là một tài liệu quan trọng được phát triển bởi Ủy ban Luật thương mại quốc tế Liên Hợp quốc. Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế được ra đời nhằm tạo ra một cơ chế hiệu quả và linh hoạt cho việc giải quyết tranh chấp thương mại có tính quốc tế thông qua phương thức trọng tài để giải quyết.

Đặc điểm của Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế

 • Có tính linh hoạt: Quy định cho phép thoả thuận về quy trình giải quyết tranh chấp và chọn lựa trọng tài theo mong muốn của các bên. Điều này đem lại sự thuận lợi cho các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Tính độc lập của trọng tài: Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế khuyến khích trọng tài là bên thứ ba độc lập và vô tư, không bị chi phối bởi các bên hoặc những lợi ích khác có liên quan. Điều này đảm bảo sự công bằng và chính xác trong việc đưa ra phán quyết.
 • Hiệu lực thi hành phán quyết: Phán quyết của trọng tài dựa trên Luật mẫu UNCITRAL có hiệu lực và ràng buộc các bên. Phán quyết này có thể được thực thi ở nhiều quốc gia khác nhau thông qua Công ước New York về Công nhận và thi hành các Phán quyết Trọng tài nước ngoài.

Ưu điểm khi sử dụng Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế

 • Thứ nhất, là về tính thống nhất. Khi Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế được áp dụng rộng rãi bởi các quốc gia, sẽ tạo ra môi trường pháp lý đồng nhất trong giải quyết tranh chấp quốc tế bằng trọng tài thương mại.
 • Thứ hai, là một khung pháp lý tin cậy và hiệu quả. Luật mẫu UNCITRAL tạo ra một khung pháp lý đáng tin cậy và hiệu quả để giải quyết tranh chấp thương mại trên phạm vi quốc tế, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí so với việc sử dụng tòa án.

Nhược điểm khi sử dụng Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế

 • Thứ nhất, việc áp dụng Luật mẫu đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Do tính phức tạp và chuyên môn của việc giải quyết tranh chấp thương mại, việc áp dụng Luật mẫu UNCITRAL đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về trọng tài và pháp luật quốc tế từ các bên có mong muốn sử dụng.
 • Thứ hai, đòi hỏi sự đồng thuận của các bên trong việc sử dụng Luật mẫu. Luật mẫu UNCITRAL chỉ có hiệu lực khi được các bên tham gia đồng thuận áp dụng, điều này có thể gây khó khăn trong việc thương lượng và đạt được thỏa thuận từ tất cả các bên liên quan.

Ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật mẫu UNCITRAL

Tạo sự đồng nhất và hiệu quả trong thương mại quốc tế

Các doanh nghiệp và cá nhân thường đối diện với nhiều khó khăn và rủi ro liên quan đến sự khác biệt về luật pháp và quy định của từng quốc gia. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Luật mẫu UNCITRAL, các quốc gia thành viên có thể sử dụng các luật mẫu này để xây dựng và thích ứng luật thương mại của họ, từ đó giảm thiểu sự khác biệt và tạo ra môi trường đáng tin cậy và đồng nhất cho giao dịch trên quy mô toàn cầu. Đây có thể nói là một trong những ưu điểm hàng đầu của Luật mẫu UNCITRAL.

Khuyến khích thương mại quốc tế và đầu tư

Luật mẫu UNCITRAL đóng góp quan trọng vào việc khuyến khích thương mại quốc tế và đầu tư. Khi các doanh nghiệp có thể dựa vào các luật mẫu được đề xuất và phát triển bởi UNCITRAL, họ sẽ có sự đảm bảo và tin tưởng hơn khi tham gia vào giao dịch và đầu tư ở các quốc gia khác nhau. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để họ mở rộng hoạt động kinh doanh và tiếp cận thị trường mới, đồng thời tăng cường sự hợp tác và kết nối giữa các quốc gia.

Điều tiết và bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia thương mại

Bằng cách cung cấp các nguyên tắc và quy tắc rõ ràng và công bằng, Luật mẫu UNCITRAL giúp đảm bảo rằng cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân đều được đối xử bình đẳng và công bằng trong quá trình giao dịch và giải quyết tranh chấp.

Thực tiễn áp dụng Luật mẫu UNCITRAL

Nhiều quốc gia đã lựa chọn áp dụng và thích ứng Luật mẫu UNCITRAL vào hệ thống pháp luật của mình, tạo điều kiện thuận lợi và tiện ích cho giao dịch và đầu tư. Cụ thể, các luật mẫu UNCITRAL đã được sử dụng trong việc xây dựng và áp dụng các hợp đồng mua bán quốc tế, bảo hiểm thương mại, giải quyết tranh chấp và thanh toán. Ví dụ một số quốc gia tiêu biểu như:

 • Singapore là một trong những quốc gia tiêu biểu áp dụng và thích ứng Luật mẫu UNCITRAL vào hệ thống pháp luật thương mại.
 • Việt Nam đã sử dụng các luật mẫu UNCITRAL để xây dựng và thích ứng quy định về hợp đồng mua bán quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại trong quá trình tham gia vào giao dịch toàn cầu.
 • Hoa Kỳ đã áp dụng các nguyên tắc và quy tắc quốc tế của UNCITRAL trong pháp luật thương mại, đặc biệt trong việc giải quyết tranh chấp và hợp đồng mua bán quốc tế.

Phát triển, tiếp nối Luật mẫu UNCTRAL

Mặc dù Luật mẫu UNCITRAL đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm để đáp ứng các thách thức mới trong hội nhập thương mại quốc tế. Các vấn đề như bảo vệ dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ, môi trường và biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên phức tạp và đòi hỏi các quy định và quy tắc quốc tế mới.

Trong tương lai, UNCITRAL cần tiếp tục phát triển và cập nhật Luật mẫu của mình để thích ứng với sự thay đổi của thế giới kinh doanh và đảm bảo vai trò quan trọng của mình trong việc thúc đẩy hội nhập thương mại quốc tế. Sự đồng lòng và hợp tác từ các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế là yếu tố quan trọng để UNCITRAL tiếp tục đóng góp vào sự hòa nhập và phát triển của thương mại quốc tế trong tương lai.

Quý khách hàng có bất vướng mắc về pháp luật trọng tài thương mại, pháp luật dân sự xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật tài chính/kế toán/thuế
Tư vấn pháp luật tài chính - kế toán – thuế
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật hành chính
Tư vấn pháp luật hành chính
Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại
Giải quyết tranh chấp
Giải quyết tranh chấp

Bài viết liên quan

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Văn phòng tại Hà Nội:

Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 66 64 06 06 - (024) 66 64 05 05

Phone: 09 33 11 33 66

Email: info@luatvietan.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh:

P. 04.68, Tầng 4, Sảnh A, Khu văn phòng: Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (‭028) 36 36 29 65‬ - (028) 36 36 29 75‬

Phone: 09 61 67 55 66

Email : info@luatvietan.com