1900 0000
info@luatvietan.com

Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định về những điều kiện hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 28 tháng 04 năm 2023 chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Toàn văn nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do chính phủ ban hành:

Tải toàn văn Nghị định 18/2023/NĐ-CP tại đây

Bên cạnh những quy định sửa đổi, bổ sung đã được trình bày tại bài viết Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định về đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, những quy định mới về điều kiện hoạt động bán hàng đa cấp được trình bay trong bài viết dưới đây.

Sửa đổi quy định về thủ tục đăng ký, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Về thủ tục đăng ký

Theo quy định tại Nghị định 18/2023/NĐ-CP, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, ngoài việc phải cung cấp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 01 bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ  của những người nêu tại điểm c khoản 1 điều 7 (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, phải sử dụng giấy tờ cư trú hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam thay vì thể tạm trú như trước đây),… thì người yêu cầu còn phải cung cấp thêm 01 bản sao giấy tờ pháp lý về việc thành lập tổ chức trong trường hợp người yêu cầu là tổ chức nhằm đảm bảo rằng tổ chức đó được thành lập hợp pháp và hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời người yêu cầu cũng phải nộp thêm tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, và trong đó phải bao gồm các thông tin: địa chỉ IP máy chủ và địa điểm đặt máy chủ vật lý, cơ chế vận hành hệ thống, các thông tin khác tại Điều 44 của Nghị định”.

Việc Nghị định 18/2023/NĐ-CP bổ sung thêm các quy định về thủ tục đăng ký đối với doanh nghiệp bán hàng kinh doanh đa cấp sẽ giúp cho việc quản lý các doanh nghiệp này được dễ dàng hơn, cũng như đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đa cấp được diễn ra minh bạch, hạn chế tình trạng kinh doanh đa cấp “biến tướng”.

Về thủ tục chấm dứt

Nghị định 18/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm một số quy định về thủ tục tập dứt hoạt động kinh doanh đa cấp, cụ thể như sau:

 • Bổ sung quy định về thời hạn thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ trường hợp hồ sơ yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp không đáp ứng đủ theo quy định của pháp luật (10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ) cũng như bổ sung thêm quy định về thời hạn bổ sung hồ sơ đối với các doanh nghiệp đó (15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo).
 • Bổ sung thêm quy định trong trường hợp doanh nghiệp không tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Theo đó nếu doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì Bộ Công Thương thông báo trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do trả lại hồ sơ
 • Báo cáo chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp phải đúng theo mẫu mới tại nghị định 18/2023/NĐ-CP (Mẫu số 6a)

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Nghị định 18/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm các quy định về việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp nhằm thắt chặt việc tổ chức các hội nghị, hội thảo này đảm bảo cho các hội thảo được diễn ra minh bạch, công khai, hiệu quả và đúng pháp luật, cụ thể như sau:

 • Sửa đổi quy định về việc thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong trường hợp có sự tham dự của từ 10 người tham gia bán hàng đa cấp trở lên. Đồng thời, nghị định cũng thêm 2 trường hợp doanh nghiệp phải thông báo về việc tổ chức hội nghị, hội thảo theo phương thức trực tuyến:
  • Trường hợp hội nghị, hội thảo có sự tham gia của 10 người trở lên nhưng đó là cuộc họp, sự kiện nội bộ thì không phải thông báo;
  • Trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức theo hình thức trực tuyến có sự tham gia của người tham gia bán hàng đa cấp tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, doanh nghiệp thông báo đến Sở Công Thương của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó.
  • Trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức theo hình thức trực tuyến có sự tham gia của người tham gia bán hàng đa cấp tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, doanh nghiệp thông báo đến Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Sửa đổi, bổ sung thêm quy định về hồ sơ thông báo tổ chức hội thảo:
  • Trong trường hợp doanh nghiệp tổ chức theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ phải bao gồm cả thông tin tài khoản hoặc đường dẫn truy cập vào hội nghị, hội thảo, đào tạo trong trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến.
  • Bổ sung thêm thời hạn trong trường hợp thông báo về việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong cùng một văn bản thông báo, thời hạn sẽ không được quá 03 tháng
  • Thời hạn Sở công thương gửi thông báo trong trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đủ theo quy định được sửa thành 7 ngày làm việc thay vì 5 ngày như trước đây

Việc sửa đổi bổ sung như trên là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế, tránh trường hợp các doanh nghiệp các trường hợp lợi dụng tổ chức hội thảo, cuộc họp theo hình thức trực tuyến mà không có văn bản/ hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng.

Ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Để hoạt động bán hàng đa cấp được diễn ra minh bạch, hiệu quả, nghị định 18/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm một số quy định về ký quỹ, cụ thể như sau

 • Mở rộng phạm vi sử dụng tiền ký quỹ trong hai trường hợp sau:
  • Trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án về việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến các nghĩa vụ đó.
  • Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.
 • Quy định mới cụ thể hoá hơn trình tự, thủ tục sử dụng tiền ký quỹ trong các trường hợp quy định:
  • Người tham gia bán hàng đa cấp nộp văn bản đề nghị sử dụng tiền ký quỹ và bản sao được chứng thực các bản án, quyết định liên quan tới việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động này tới Bộ Công Thương.
  • Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ của các văn bản này và thông báo về việc sửa đổi hoặc bổ sung nếu cần. Thời hạn sửa đổi, bổ sung không quá 15 ngày làm việc từ ngày thông báo của Bộ Công Thương.
  • Nếu các văn bản đã đảm bảo tính hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ trích tiền ký quỹ để thực hiện yêu cầu của người tham gia bán hàng đa cấp.

Đảm bảo tỉ lệ doanh thu

Nghị định 18/2023/NĐ-CP bổ sung thêm các quy định về doanh thu đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Theo đó doanh nghiệp tiến hành kinh doanh đa cấp phải đảm bảo doanh thu tối thiểu đạt mức 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong vòng một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cáp cho doanh nghiệp đó.

Quy định này được bổ sung nhằm tránh trường hợp các doanh nghiệp lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào các thành viên tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp phải tập trung vào vấn đề phục vụ khách hàng bên ngoài mạng lưới đa cấp của mình. Hơn nữa, quy định này cũng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tập trung vào vấn đề nghiên cứu, phát triển và nâng cấp sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, quy định đó cũng giúp người tiêu dùng có cơ hội để tiếp cận và sử dụng dịch vụ một cách minh bạch và đáng tin cậy.

Hạn chế cung cấp thông tin sai lệch, không được sử dụng hình ảnh bác sĩ, dược sĩ để bán hàng đa cấp

Nghị định số 18/2023/NĐ-CP cũng bổ sung thêm quy định về việc cung cấp thông tin của doanh nghiệp cũng như hạn chế hành vi sử dụng hình ảnh bác sĩ, dược sĩ để bán hàng đa cấp, nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng được diễn ra minh bạch, rõ ràng, cụ thể như sau:

 • Hạn chế cung cấp thông tin sai lệch: Nghị định cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp sử dụng các hình thức như hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo hoặc giới thiệu thực phẩm. Điều này giúp ngăn chặn các hành vi lạm dụng thông tin y tế và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Ngăn chặn thông tin sai lệch về điều trị bệnh: Nghị định cũng cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến của người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh. Điều này nhằm ngăn chặn việc sử dụng thông tin không chính xác hoặc sai lệch để quảng cáo và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi quảng cáo không đúng sự thật và gây hiểu nhầm về tác dụng của sản phẩm đối với việc điều trị bệnh. Bằng cách hạn chế việc sử dụng hình ảnh, tên, thông tin của các đơn vị y tế và nhân viên y tế, người bệnh sẽ tránh được việc bị lừa đảo và hiểu nhầm rằng các thực phẩm được xác nhận hay khuyến nghị bởi các cơ sở y tế, chuyên gia y tế.

Đồng thời, việc không đăng tải ý kiến của người bệnh mô tả về việc thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh cũng giúp tránh việc lạm dụng hoặc sai sự thật trong việc quảng cáo các sản phẩm, đồng thời giữ gìn uy tín và đáng tin cậy của các cơ sở y tế và ngành y tế nói chung.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật doanh nghiệp, luật đầu tư, pháp luật về kinh doanh đa cấp xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật tài chính/kế toán/thuế
Tư vấn pháp luật tài chính - kế toán – thuế
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật hành chính
Tư vấn pháp luật hành chính
Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại
Giải quyết tranh chấp
Giải quyết tranh chấp

Bài viết liên quan

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Văn phòng tại Hà Nội:

Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 66 64 06 06 - (024) 66 64 05 05

Phone: 09 33 11 33 66

Email: info@luatvietan.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh:

P. 04.68, Tầng 4, Sảnh A, Khu văn phòng: Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (‭028) 36 36 29 65‬ - (028) 36 36 29 75‬

Phone: 09 61 67 55 66

Email : info@luatvietan.com