1900 0000
info@luatvietan.com

Tư vấn pháp luật dân sự

Pháp luật dân sự

Quan hệ pháp luật dân sự là quan hệ phổ biến nhất trong đời sống hàng ngày của mỗi người nó điều chỉnh quan hệ nhân thân và tài sản có tính phổ biến trong cuộc sống. Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 24/11/2014 và có hiệu lực từ ngàu 01/01/2017 là bộ luật lớn nhất của nước ta hiện nay, quy định các chuẩn mưc pháp lý cho các chủ thể trong giao lưu dân sự, nhằm đảm bảo sự ổn định của các quan hệ dân sự của nước ta hiện nay.

Các quan hệ pháp luật dân sự

Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự

 • Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là những người tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự và có các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó, bao gồm:
 • Cá nhân: Người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
 • Pháp nhân: Pháp nhân là tổ chức thống nhất, độc lập, hợp pháp, có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
 • Tổ hợp tác: Là loại hình được thành lập dựa trên hợp đồng hợp tác kinh doanh (có chứng thực của UBND xã, phường) của 2 cá nhân, pháp nhân Việt Nam trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng có trách nhiệm và cùng có lợi.
 • Hộ gia đình: Hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung để làm kinh tế chung trong quan hệ sử dụng đất, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và một số lĩnh vực kinh doanh khác theo quy định của pháp luật là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự.
 • Nhà nước: Với tư cách là chủ thể đặc biệt trong giao dịch dân sự. Nhà nước là chủ thể của một số quan hệ như quan hệ thừa kế, quan hệ sở hữu…

Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự

Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là quan hệ nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập và tài sản và chịu trách nhiệm. Như vậy, luật dân sự mở rộng phạm vi điều chỉnh đến các quan hệ thuộc lĩnh vực luật tư và trở thành luật chung điều chỉnh quan hệ tài sản.

Quan hệ tài sản

 • Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản. Quan hệ tài sản gắn với một tài sản nhất định được thể hiện dưới dạng này hay dạng khác.
 • Quan hệ tài sản mà Bộ luật Dân sự điều chỉnh là quan hệ kinh tế, xã hội cụ thể thông qua việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt một tài sản nhất định theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tuân thủ theo luật giá trị.
 • Trong quan hệ tài sản của pháp luật dân sự, chủ thể xác lập quan hệ phải là những chủ thể có quyền sở hữu với tài sản đó. Theo quy định tại Điều 158 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.
 • Ví dụ: Các quan hệ về sở hữu tài sản, quan hệ hợp đồng hợp đồng, thừa kế, bảo lãnh, bảo hiểm,…

Quan hệ nhân thân

 • Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị thân nhân của cá nhân, tổ chức được pháp luật thừa nhận. Quan hệ nhân thân luôn gắn liền với một chủ thể nhất định và về nguyên tắc thì không thể dịch chuyển cho chủ thể khác.
 • Luật dân sự điều chỉnh quan hệ nhân thân bằng cách quy định những giá trị nhân thân nào được coi là quyền nhân thân, trình tự thực hiện, giới hạn của quyền đó và quy định các biện pháp bảo vệ quyền nhân thân. Có thể chia quyền nhân thân thành hai nhóm:
  • Quyền nhân thân gắn với tài sản;
  • Quyền nhân thân không gắn với tài sản.
 • Các quyền nhân thân được Luật Dân sự quy định cụ thể bao gồm: Quyền có họ, tên; Quyền thay đổi họ; Quyền thay đổi tên; Quyền xác định, xác định lại dân tộc; Quyền được khai sinh, khai tử; Quyền đối với quốc tịch; Quyền của cá nhân đối với hình ảnh; Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín; Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình.

Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Việt An

Công ty luật Việt An tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Dân sự về hình thức, nội dung trong pháp luật Dân sự điều chỉnh.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hợp đồng

 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn công ty;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng liên doanh;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng môi giới;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng vay vốn;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy quyền
 • Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy thác hàng hóa;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn.

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến liên quan đến Đất đai

 • Soạn thảo các văn bản, Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn;
 • Tư vấn các quy định pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
 • Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất;
 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng;
 • Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);
 • Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.
 • Đại diện cho khách hàng, cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp Toà án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật hôn nhân gia đình

 • Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;
 • Tư vấn, hoà giải ly hôn;
 • Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
 • Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
 • Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
 • Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động

 • Tư vấn cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động;
 • Tư vấn về hợp đồng lao động, xem xét và đề xuất ý kiến chỉnh sửa;
 • Soạn thảo hợp đồng lao động theo yêu cầu của khách hàng;
 • Tư vấn về nội quy lao động;
 • Soạn thảo nội quy lao động theo yêu cầu khách hàng;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật thừa kế

 • Tư vấn, soạn thảo di chúc;
 • Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế ;
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc;
 • Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
 • Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
 • Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty luật Việt An?

Kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động

Công ty luật Việt An được thành lập từ năm 2007, với hơn 15 năm kinh nghiệp trong tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước, và được biết đến một trong những công ty có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật dân sự.

Ngoài ra, Công ty Luật Việt An với kinh nghiệm làm việc lâu năm với các cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam cũng như có sự kết nối với các công ty luật tại nước ngoài giúp khách hàng giải quyết vấn đề nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra,

Đội ngũ luật sư uy tín, chuyên môn cao

Công ty luật Việt An tự hào về đội ngũ luật sư chuyên ngiệp, có bằng cấp chuyên môn đầy đủ, giàu kinh nghiệm, có đạo đức nghề nghiệp, luôn đảm bảo tôn trọng, giữ bí mật thông tin của khách hàng, cũng như làm việc trên cơ sở độc lập, trung thực và tôn trọng sự thật khách quan. Sau nhiều năm hoạt động, công ty đã nhận được nhiều sự tín nhiệm của khách hàng.

Chi nhánh văn phòng của công ty

Công ty Luật Việt An với lợi thế có 02 văn phòng của hai ở hai đầu đất nước: Văn phòng chính tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi tin rằng sẽ đảm bảo cung cấp tới Quý khách hàng trong và ngoài nước dịch vụ tư vấn luật tốt nhất và an toàn pháp lý nhất tại Việt Nam. Nếu có bất kì khó khăn vướng mắc liên quan đến pháp luật dân sự, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn chi tiết!

Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Vào ngày 17/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân để đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin.…
Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản
Ngày 03/7/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản 2016. Toàn văn Nghị…
Tư cách pháp nhân là gì?
Vviệc xác định tư cách pháp nhân của một tổ chức là một điều quan trọng để từ đó xác định các vấn đề pháp lý của pháp nhân khi tham gia vào một quan hệ pháp luật.
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật tài chính/kế toán/thuế
Tư vấn pháp luật tài chính - kế toán – thuế
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật hành chính
Tư vấn pháp luật hành chính
Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại
Giải quyết tranh chấp
Giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Văn phòng tại Hà Nội:

Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 66 64 06 06 - (024) 66 64 05 05

Phone: 09 33 11 33 66

Email: info@luatvietan.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh:

P. 04.68, Tầng 4, Sảnh A, Khu văn phòng: Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (‭028) 36 36 29 65‬ - (028) 36 36 29 75‬

Phone: 09 61 67 55 66

Email : info@luatvietan.com